podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Estonia - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Estonia - wiza, ambasady, przepisy

Talin     
estonia
Estonia - podróże do EstoniiEstonia - mapa krajuEstonia - spis artykułów i galeriiEstonia - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeEstonia - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaEstonia - szczepienia, zdrowie, poradyEstonia - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROEstonia - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOEstonia - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europej­skiej/Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego. Po przystąpieniu nowych krajów UE do układu Schengen, zniesiono w tej części kontynentu europejskiego kontrole paszportowe na granicach we­wnętrznych lotniczych, lądowych oraz morskich. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Estońskiej jest obecne paszport lub dowód osobisty. Przed wyjaz­dem należy jedynie upewnić się, czy posiadany dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na potwier­dzenie tożsa­mości. W przypadku pobytu nieprzekraczającego 90 dni w okresie 180 dni obywatelom UE przysługuje prawo pobytu w Estonii bez żadnych dodatkowych warunków i formal­ności – poza koniecznością posiadania ważnego doku­mentu tożsamości tj. paszportu lub dowodu osobistego. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługuje również członkom rodziny obywatela UE nie ma­jącym unijnego obywatelstwa, niezależnie od ich przynależności państwowej. Zakaz wjazdu na terytorium Estonii utrzymuje się w stosunku do tych osób, które w przeszłości dopuściły się przekro­czenia przepisów krajowych i otrzymały od władz estońskich decyzję zakazującą im wjazdu i pobytu w Republice Estońskiej. Każdy, kto ma wątpliwości w tej sprawie może wystąpić do Ambasady Republiki Estońskiej w Warszawie z prośbą o udzielenie na ten temat informacji. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bez­pie­czeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.
Informacje dla kierowców
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne. Honorowane jest polskie prawo jazdy starego i nowego typu. Możliwa jest zamiana polskiego prawa jazdy na estońskie, jeśli obywatel polski uzyskuje stałe pozwo­lenie na pobyt w Estonii. Kierowcy, którzy wjeżdżają do Estonii nienależącym do nich pojazdem, muszą mieć pełnomocnictwo właściciela pojazdu, w tym również należącego do firmy trans­portowej, lub umowę z firmą leasingową. Z polskimi numerami rejestracyjnymi można jeździć w Estonii do 1 roku, po czym trzeba wystąpić o zmianę numerów na estońskie. Kierowcom zabrania się prowadzenia w czasie jazdy rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjal­ne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Dzieci do lat trzech muszą być przewożone w specjalnych fotelikach (mocowane na przednim siedzeniu – skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, mocowane na tylnym siedze­niu – skierowane w kierunku jazdy). Dzieci do lat 12 mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera również w specjal­nych fotelikach. Przekroczenie dozwolonej prędkości karane jest wysokimi mandatami. Mandaty dla osób fizycznych mogą wynosić do 1000 EUR, a dla osób prawnych do 4000 EUR. Szczególnie surowo karana jest jazda po spożyciu alkoholu. W Estonii obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu (limit 0,0 pro­mila alkoholu we krwi oraz w wydychanym powietrzu). Obo­wiązuje jazda ze światłami mijania całą dobę, przez cały rok. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje nakaz jazdy na oponach letnich, natomiast w okresie od 1 grudnia do 1 marca nakaz jazdy na oponach zimowych. Pomimo gorącej dyskusji na forum rządowym oraz prasowym, w Estonii nadal dopuszczalna jest jazda w ogumieniu z kolcami me­talowymi. W okresach przejściowych od 1 października do 30 listopada oraz od 1 marca do 30 kwietnia istnieje możliwość prowadzenia samochodów zarówno na letnich jak i na zimowych oponach. Po zmroku piesi w terenie nie zabudowanym obowiązani są do poruszania się ze światełkami odblaskowymi.
Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń.
Przepisy celne
Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Istnieją ograniczenia dotyczące wwozu ilości zakupionych i prze­wożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje przeznaczenie przewożonych towarów na prezenty. Ich sprzedaż jest naruszeniem prawa, za co grozi ich konfiskata oraz dodatkowa kara. Jedną z dodatkowych kar może być odebranie pojazdu, którym towary były przewożone. Przy­kładowo, przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości: 200 szt. papie­rosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l mocnego alkoholu (np. wódki lub spirytusu), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Polscy turyści, podob­nie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupio­nych w krajach unijnych.


Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) do Estonii jest możliwy po przedstawieniu tzw. europejskiego pasz­portu dla psa, kota lub fretki. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania takich pasz­portów znajdują się na stronie internetowej www.vetpol.org.pl Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 00-565 Warszawa, al. Przyjaciół 1, tel./faks (22) 628 93 35, tel. (22) 622 09 55, e-mail: vetpol@vetpol.org.pl
Przywóz broni. Obywatele polscy mogą przywozić do oraz wywozić z Estonii broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udzia­łu w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posia­danie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo człon­kowskie, wpisanie do niej broni oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią lub zaświad­czenie wydane przez właściwego konsula.
Bezpieczeństwo
Zagrożenie przestępczością utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, co w Polsce. Najliczniej spotykane wykroczenia lub przestępstwa to kradzieże pie­niędzy i dokumentów oraz pobicia (szczególnie narażone na tego typu przestępstwa są osoby poruszające się samotnie po mieście oraz osoby po spożyciu alkoholu). W ostatnich latach nie odnotowano zagrożenia terrorystycznego.
Przydatne informacje
• W przypadku potrzeby połączenia się z policją należy wykręcić numer 110, zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i ko­mórkowego.

• W Estonii czynny jest zintegrowany numer alarmowy 112, umożliwiający kontakt ze służbą medyczną, strażą pożarną oraz policją.

• Euro, dolary amerykańskie, polskie złote można wymieniać w banku lub kantorze. Powszechnie stosowane są karty kre­dytowe i bankomatowe.

• W przypadku przekroczenia przepisów o ruchu drogowym po­licja w Estonii stosuje zasadę „zero tolerancji” wobec sprawców.

• W Estonii działa dobrze rozbudowana sieć ogólnie dostępnych punktów internetowych, a w wielu z nich oraz w centrach handlowych oferuje się bezprzewodową łączność internetową typu WiFi.

• Dodatkowe informacje o Estonii można znaleźć na stronach internetowych: www.poola.ee („dostęp do rynku pracy” – in­for­macja w językach polskim i estońskim), www.tallinn.polemb.net („informacje konsularne oraz o prze­wodnikach turystycznych po Tallinie” – informacja w ję­zykach: polskim, estońskim i angielskim) oraz www.riik.ee („informacje ogólne” – infor­macja w językach: estońskim, angielskim i rosyjskim).

• Różnica czasu w porównaniu z czasem polskim wynosi +1 godzina.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Tallinie
Suur-Karja 1 / Vana Turg 2, 10140 Tallinn
tel: (00-372) 627 82 06
fax: (00-372) 644 52 21
e-mail: poola.info@mail.ee
www.tallinn.polemb.net

Wydział Konsularny
Suur-Karja 1 / Vana Turg 2, 10140 Tallinn
tel.: (00-372) 627 82 08
fax: (00-372) 627 82 13
e-mail: poola.info@mail.ee
www.tallinn.polemb.net
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Estońskiej
ul. Karwińska 1
02-639 Warszawa
tel.: (0-22) 881 18 10, 881 18 11
fax: (0-22) 881 18 12
Embassy.Varssavi@mfa.ee
www.estemb.pl

Wydział Konsularny
tel.: (0-22) 881 18 10